Hopp til innholdet
Informasjon om Flytavtale

Generelle betingelser for AutoPASS-avtale.

Gjelder fra 01.05.2021

1. Innledende bestemmelser.

 • 1.1 Avtale trer i kraft og er gyldig fra det tidspunktet kjøretøyet er tilordnet registeret i AutoPASS Samvirke. Normalt skjer dette en til fem virkedager etter at Bruker har registret seg som kunde. Avtalen består av Generelle betingelser og eventuelle lokale betingelser fra bompengeselskapet (heretter kalt selskapet). Gjeldende versjon av Generelle betingelser finnes på www.autopass.no, eller hos selskapet.
 • 1.2 Avtale med det selskapet som har utstedt brikke regnes som hovedavtale. Dersom tilleggsavtale tegnes med andre bompengeselskap eller ferjeselskap, skal den tilknyttes samme brikke. Bruk av brikke i tilleggsavtale forutsetter gyldig hovedavtale.
 • 1.3 AutoPASS-brikken benyttes for elektronisk betaling i bompengeanlegg og ferjeanlegg. Selskapet har tilsvarende rett til å belaste kunden for bruk av brikken. For bruk i land tilknyttet EasyGo-samarbeidet, se www.easygo.com for informasjon.
 • 1.4 Brikken utleveres av brikkeutsteder mot betaling av depositum. Depositum refunderes ved oppsigelse av avtalen og/eller retur av brikken, men ikke ved tapt eller skadet brikke.
 • 1.5 Takster og rabatter for bruk av brikken i bompengeanlegg og ferjeanlegg fastsettes av offentlige myndigheter. Takstinformasjon finnes på www.autopass.no, og hos det enkelte bompengeselskap og ferjeselskap.

2. Kundens forpliktelser og rettigheter.

 • 2.1 Plikt til å betale bompenger følger av forskrift om betaling av bompenger av 28. november 2016 nr. 1418, gitt med hjemmel i vegloven § 27. Avtalepart etter denne avtale regnes som eier/bruker etter forskriften.
 • 2.2 Brikken skal ikke benyttes i andre kjøretøy enn det kjøretøy som avtalen er registrert på. Brikken skal monteres i henhold til monteringsinstruks.
 • 2.3 [Opphevet pr. 15.1.2019.]
 • 2.4 Kunden er ansvarlig for at alle opplysninger i avtalen er korrekte til enhver tid. Endring av opplysninger skal meldes selskapet umiddelbart. Kunden kan til enhver tid undersøke om opplysninger i avtalen er korrekte, og gjøre endringer via elektroniske kundesider, «Min side», eller ved å ta kontakt med selskapet.
 • 2.5 Verken brikken eller avtalen kan overdras til andre.
 • 2.6 Kunden er betalingsansvarlig for all bruk av brikken, uansett hvem som bruker brikken. Ved tyveri kreves politianmeldelse før kundens ansvar etter avtalen bortfaller.
 • 2.7 Dersom brikken ikke er avlest ved passering, har kunden som avtalepart ansvar for påløpt passeringstakst på grunnlag av fotografering av nummerskilt ved passering av bomstasjon.
 • 2.8 Ved eierskifte av kjøretøy er avtalepart ansvarlig for påløpt passeringstakst inntil melding om eierskifte er mottatt av Selskapet, og eierskifte er registrert i AutoPASS Samvirke. Dette gjelder uavhengig av om passeringer er identifisert via brikken eller ved fotografering av nummerskilt ved passering av bomstasjon. Normalt vil det gå fra en til fem virkedager fra et eierskifte er meldt til dette er registrert i AutoPASS Samvirke.
 • 2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3. Selskapets forpliktelser og rettigheter.

 • 3.1 Selskapet er betalingsformidler mellom kunden og alle selskaper i AutoPASS- og EasyGo-samarbeidet.
 • 3.2 [Opphevet pr. 15.1.2019.]
 • 3.3 Eventuelle krav mot selskapet er begrenset til refusjon av urettmessig ilagte og betalte avgifter og utestående depositum og forskudd.
 • 3.4 Selskapet har ansvaret for teknisk svikt ved innkrevingsutstyret.
 • 3.5 Selskapet skal gi kunden rabatt i henhold til gjeldende bestemmelser.
 • 3.6 Selskapet kan sperre avtalen, jamfør punkt 2.9.

4. Endringer i avtalen.

 • 4.1 Selskapet kan foreta mindre endringer i avtalen uten forutgående varsel til kunden.
 • 4.2 Vesentlige endringer i avtalen vil bare kunne skje som følge av myndighetenes beslutninger eller andre ekstraordinære forhold utenfor selskapets kontroll. Slike endringer kunngjøres senest fire uker før endringene trer i kraft. Endringer av takster og priser annonseres iht. bestemmelser gitt av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen.
 • 4.3 Avtalen kan overføres til annet selskap dersom selskapet legger ned sin virksomhet, eller slutter å utstede bombrikker. Melding om nedleggelse og eventuell overføring av avtalen til annet selskap vil bli gitt før selskapet avslutter sin virksomhet.

5. Personvern.

 • 5.1 Kundens personopplysninger behandles for bompengeinnkrevingsformål, nærmere bestemt i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e), jf. veglova § 27 femte ledd. Bompengeselskapene og Statens vegvesen er felles behandlingsansvarlige for behandlingen av kundens personopplysninger.
 • 5.2 Personopplysninger blir behandlet når det skjer avtalepasseringer i bompengeanlegg/ferjeanlegg. Registrering ved passering skjer ved lesing av brikke, eller ved automatisk bilde, jf. også pkt. 2.6 og 2.7.
 • 5.3 De kategorier av personopplysninger som behandles om deg som kunde er: • Navn, kontaktinformasjon og betalingsmåte • Brikke-ID og kjennemerke (registreringsnummer kjøretøy) • Opplysninger om kjøretøy • Passeringsopplysninger (tid og sted) • Fakturerings- og betalingsinformasjon • Avtalenummer og dato
 • 5.4 Brikke-ID og kjennemerke kan bli utlevert til Politiet, Tollvesenet og kontrollmyndigheten i Statens vegvesen for kontroll i henhold til forskrift om elektronisk betalingsenhet i motorvogner (over 3500 kg). For lette kjøretøy utleveres bare brikke-ID.
 • 5.5 Personopplysningene som nevnt i pkt. 5.3 kan bli utlevert til ferjeselskap ved elektronisk billettering i Norge, samt til bompengeselskap, ferjeselskap og databehandlere i utlandet.
 • 5.6 Personopplysninger kan også utleveres når det foreligger et annet gyldig behandlingsgrunnlag i medhold av lov eller forskrift, f.eks. når Politiet ber om opplysninger etter straffeprosessloven, eller til statistikk og forskningsformål.
 • 5.7 Bompengeselskapet skal stille til rådighet en elektronisk kundeside, «Min side», med oversikt over kundens avtaler, passeringer, fakturaer og betalinger. Formålet med denne behandlingen er å gi kunden en praktisk mulighet til å administrere sitt kundeforhold.
 • 5.8 Kunden har rett til å kreve innsyn i opplysninger som blir behandlet av Bompengeselskapet i henhold til personvernforordningen artikkel 15, og til å kreve retting av mangelfulle opplysninger i henhold til personvernforordningen artikkel 16. Kunden kan også be om sletting av personopplysninger i den utstrekning dette følger av personvernforordningen artikkel 17. Det vises i denne forbindelse til bompengeselskapets gjeldende personvernerklæring.
 • 5.9 Når kunden har valgt avtale med sletting av personopplysninger, innebærer dette at passeringsdata slettes straks passeringen er belastet en gyldig avtale. Etter sletting vil passeringsdata ikke kunne framskaffes, heller ikke ved eventuell klage.

6. Kommunikasjon og klage.

 • 6.1 Henvendelser fra kunden om brikken skal rettes til det selskap kunden har hovedavtale med, jamfør punkt 1.2. Andre henvendelser skal rettes til det selskapet kunden har avtale med.
 • 6.2 Med mindre annet er bestemt skal meldinger fra selskapet til kunden om avtalen sendes i brev eller som e-post til adressen oppgitt i avtalen, eventuelt informeres om via selskapets nettside. Meldinger kan også gis i fakturaer, ved SMS til mobilnummer oppgitt i avtalen, i purringer og i inkassovarsler.
 • 6.3 Klage på belastning av passeringer m.v. må fremmes for selskapet senest tre uker fra det tidspunktet kunden fikk eller burde fått kunnskap om forholdet som begrunner klagen. Rettslige tvister skal avgjøres av domstol i selskapets verneting som er rettskretsen der selskapet har sitt hovedkontor, jfr. tvisteloven kap. 4.

7. Opphør av avtale.

 • 7.1 Kunden har til enhver tid rett til å si opp avtalen med selskapet. Ved oppsigelse skal brikken snarest returneres til selskapet. Depositum vil bli refundert. Refusjonskrav mot selskapet foreldes etter tre år.
 • 7.2 Med en måneds varsel kan selskapet si opp avtalen når endrede forhold besluttet av myndighetene gjør det nødvendig, jfr. pkt. 4.2.
 • 7.3 Avtalen kan sies opp av selskapet, når utestående krav er sendt til inkasso, ved avtalepartens død eller konkurs, hvis brikke for lett bil har vært inaktiv i mer enn 2 år og hvis avtalen ikke gir økonomisk fordel eller er obligatorisk for kunden.
 • 7.4 Selskapet kan heve avtalen umiddelbart dersom kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av avtalen