Hopp til innholdet
Informasjon om Flytavtale

Avtalebetingelser for AutoPASS levert av FLYT AS

Gjelder fra 20.03.2023


1. Innledende bestemmelser
1.1 Hva Brukeravtalen gjelder
Denne avtalen, heretter kalt «Brukeravtalen» eller «Avtalen», er en avtale mellom deg som Bruker av AutoPASS og Flyt AS som AutoPASS-utsteder. Avtalen fastsetter partenes rettigheter og plikter, inkludert innkreving og betaling for passeringer i bomstasjoner og fergeanlegg i AutoPASS Samvirket.
Brukeravtalen er tilgjengelig på flyt.no.


1.2 Når gjelder den fra?
Brukeravtalen gjelder fra 20.mars 2023, og gjelder også for Avtaler inngått før det tidspunktet.


1.3 Definisjoner
Brukeravtale - betyr denne avtalen, eller forkortet «Avtalen».
AutoPASS - betyr det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger som eies av Statens vegvesen.
AutoPASS-brikke betyr den elektroniske brikken som benyttes for elektronisk registrering og betaling av Avtalepasseringer i AutoPASS Samvirket, også omtalt bare som «Brikke».
AutoPASS Samvirke - betyr nettverket for elektronisk betaling av bompenger på det offentlige veinettet, og fergebilletter på offentlige fergesamband i Norge.
AutoPASS-utsteder - betyr det selskap eller annen juridisk person som etter godkjenning i henhold til utstederforskriften § 21 eller driftsgodkjenning i henhold til § 22 inngår avtaler med operatørene og brukerne for å tilby tjenester for betaling av bompasseringer og fergetransport gjennom AutoPASS Samvirke. AutoPass-utsteder i denne Avtalen er Flyt.
AutoPASS-utsteder utsteder AutoPASS-brikken.
Avtalepassering - betyr en bompassering eller en fergebetaling som er registrert og tilordnet en brukeravtale hos Flyt. Avtalepassering kan registreres ved bombrikken eller ved bilde.
Bruker – betyr den som inngår avtalen med Flyt. Bruker omtales også som «Kunde». Både privatpersoner og næringsdrivende kan være Bruker/Kunde.
EETS-området - EETS er det europeiske elektroniske rammeverket for samvirke mellom europeiske utstedertjenester, og står for European Electronic Toll Service. EETS-området er områder i Europa hvor det drives elektronisk innkreving på det offentlige vegnettet i henhold til EETS.
Operatør - er en fellesbetegnelse på bompengeselskaper og fergeselskaper som inngår i AutoPASS Samvirket. I Norge finnes det fem bompengeselskap (Ferde AS, Vegamot AS, Fjellinjen AS, Vegfinans AS og Bompengeselskap Nord AS).
Selskapet eller Utstederselskapet – betyr Flyt AS, heretter kalt «Flyt». Flyt tilbyr tjenester for betaling av bompenger og fergetransport gjennom AutoPASS Samvirke, og er godkjent AutoPASS-utsteder.


1.4 Når er avtale inngått?
Avtale er inngått fra det tidspunktet kjøretøyet er registret i AutoPASS Samvirket, og Kunden har fått tildelt AutoPASS-brikke. Normalt skjer dette en til fem virkedager etter at du har registret deg som Kunde.
Avtalen gir Selskapet rett til å belaste Kunden for bruk av Brikken (Avtalepasseringer).


1.5 Hvor gjelder Avtalen?
Avtalen gjelder for Avtalepasseringer i AutoPass Samvirket i Norge, EETS og i EasyGosamarbeidet. For bruk i land tilknyttet EasyGo-samarbeidet, se easygo.com.


1.6 Om AutoPass-brikken
AutoPass-brikken er en elektronisk brikke som benyttes for registrering og betaling av Avtalepasseringer i AutoPass Samvirket. Brikken er knyttet til kjøretøyets registreringsnummer. Personlig bilskilt må registreres med registreringsnummer. Brikken er personlig og Kunden kan ikke overdra Brikken eller Avtalen til andre.


1.7 Priser
Takster og rabatter for bruk av Brikken i bompengeanlegg og fergeanlegg fastsettes av offentlige myndigheter. Informasjon finnes på www.autopass.no, på Flyt.no og på nettsiden til den enkelte Operatør. I tillegg belastes Kunden med et månedlig gebyr (brikkeabonnement) knyttet til utstedelse og erstatning av elektronisk Brikke. Beløpet er basert på Flyts kostnader forbundet med utstedelse og erstatning av Brikken. Kunder som har inngått Avtale før 20. mars 2023, har betalt et depositum mot å få Brikken utlevert. For disse vil det månedlige gebyret motregnes mot innbetalt depositum, inntil depositumet er fullt ut tilbakebetalt. Flyt vil deretter ta et månedlig gebyr knyttet til utstedelse og erstatning av elektronisk Brikke, også for disse kundene.

De til enhver tid gjeldene gebyrer og kostnader fremgår av Flyts oversikt på https://flyt.no/vaare-gebyrer-og-kostnader.


1.8 Lokale avtaler
Kunden kan inngå lokal avtale med den enkelte Operatør (for eksempel Ferje). AutoPASSbrikken utstedt av Flyt kan også knyttes til slike lokale avtaler. Hvis Kunden oppretter en lokal avtale, må endringer som bytte av kjøretøy, adresse eller lignende, endres både i avtale med Flyt og lokal avtale. Informasjon om lokale avtaler som tilbys av Operatørene finnes på Operatørenes nettsider.


2. Kundens forpliktelser og rettigheter
2.1 Plikt til å betale bompenger
Kunden har plikt til å betale for enhver Avtalepassering, enten den er registrert ved hjelp av Brikken eller ved fotografering av kjøretøyets registreringsnummer. Plikt til å betale bompenger følger av forskrift om betaling av bompenger av 28. november 2016 nr. 1418 §2, gitt med hjemmel i vegloven § 27.


2.2 Knytning mellom kjøretøy og brikke
Brikken skal ikke benyttes i eller befinne seg i andre kjøretøy enn det kjøretøy som Avtalen er registrert på. Brikken skal monteres i henhold til monteringsinstruks. Brudd på pkt. 2.2 anses som mislighold av Avtalen, og kan medføre sperring av Avtalen etter pkt. 3.7 eller heving av Avtalen etter pkt. 8.2.


2.3 Nærmere om betaling
Kunden skal betale for Avtalepasseringer etter mottak av faktura fra Flyt. Flyt fakturerer Kunden etterskuddsvis, med mindre Flyt krever forskuddsbetaling etter pkt. 3.5. Kunden er betalingsansvarlig overfor Flyt for all bruk av Brikken/kjøretøyet, og for at riktig takst blir betalt. Dette gjelder selv om Brikken/kjøretøyet brukes av en annen. Ved tyveri kreves politianmeldelse før Kundens ansvar etter Avtalen bortfaller.
Kunden skal benytte betalingsinformasjonen på den enkelte faktura, og er selv ansvarlig for at innbetaling gjøres til oppgitt kontonummer med riktig angitt KID-nummer. Dersom Kunden oppgir feil konto- eller KID-nummer ved innbetaling, vil Flyt ikke registrere faktura som betalt.
Hvis kunden ikke betaler innen forfall, har Flyt krav på forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.
Flyt tilbyr flere alternative former for elektronisk fakturering. Kunden, eller den som skal betale fakturaen på vegne av Kunden, oppretter selv avtale om elektronisk fakturering (f.eks. AvtaleGiro, eFaktura og EHF). Flyt vil i slike tilfeller sende faktura til den som har opprettet avtale om elektronisk fakturering. Vedkommende er selv ansvarlig for at opplysninger som gis ved opprettelsen av avtale om elektronisk fakturering er korrekt.
Flyt forbeholder seg retten til å velge om det skal benyttes egenvarsling eller bankvarsling for kunder som har Avtalegiro og har valgt varsling.
Dersom Kunden ikke oppretter avtale om elektronisk fakturering, ønsker faktura og/eller varsling på papir, ilegger Flyt et miljøgebyr.


2.4 Eierskifte av kjøretøy
Ved eierskifte av kjøretøy er Kunden ansvarlig for påløpt passeringstakst inntil melding fra Kunde om eierskifte er mottatt av Flyt, og eierskifte er registrert i AutoPASS Samvirke. Dette gjelder uavhengig av om passeringer er identifisert via Brikken eller ved fotografering av nummerskilt. Normalt vil det gå fra én til fem virkedager fra et eierskifte er meldt til dette er registrert i AutoPASS Samvirke.


2.5 Ansvar for opplysninger
Kunden er til enhver tid ansvarlig for å gi Flyt riktig og fullstendig informasjon som grunnlag for korrekt prising av passeringer, og at rett kjøretøy er registrert på Avtalen. Dette innebærer blant annet kontaktinformasjon, endring av opplysninger om kjøretøy og andre opplysninger relevante for denne Avtalen. Merk at kunde- og kjøretøysinformasjon ikke oppdateres mot offentlige registre.
Uriktige opplysninger fritar ikke Kunden for betalingsansvar, med mindre de uriktige opplysningene skyldes feil som Flyt eller Operatør har ansvar for, se pkt. 3.4. Endring av opplysninger skal meldes til Flyt umiddelbart, via Flyt.no, «Min side», eller ved å ta kontakt med kundeservice. Det må likevel gå minimum fem virkedager mellom hver endring. Endringer gjelder fra det tidspunktet de er registrert i AutoPass Samvirket. Normalt vil det gå fra én til fem virkedager fra endringen er meldt til dette er registrert i AutoPass
Samvirket.
Dersom Kunden har opprettet en Lokal avtale med en Operatør, har Kunden også ansvar for å gi Operatør riktig og fullstendig informasjon.

2.6 Kundens ansvar for bruk av Avtalen og teknisk utstyr
Kunden har ansvar for å følge Flyts instruksjoner som gjelder for riktig bruk av Avtalen og teknisk utstyr.


2.7 Manglende avlesning av brikken
Dersom Brikken ikke er avlest ved passering, har Kunden som avtalepart ansvar for påløpt passeringstakst på grunnlag av fotografering av registreringsnummer ved passering av bomstasjon.


2.8 Rett til rabatt
Kunden har rett til rabatt og eventuelt fritak for betaling av passeringer når passeringer er registrert og Avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når Avtalen sperres etter pkt. 3.7 eller heves etter pkt. 8.2.
Hvis kunden har lokal avtale eller fritaksavtale og bytter brikke, må dette meldes fra til lokal avtale og/eller bompengeselskapet fritaket er registrert hos, for fortsatt å få rabatt og eventuelt fritak på passeringene.


2.9 Kundens rettigheter ved feil fra Flyts side
Flyt skal holde Kunden skadesløs for tap av rabatter eller økt pris som skyldes feil hos Flyt eller Operatøren.


3. Flyts forpliktelser og rettigheter
3.1 Ikke-diskriminering

Flyt kan ikke nekte en Kunde å inngå eller si opp Avtale uten saklig grunn. Med saklig grunn menes blant annet dokumenterbare forhold som gir høy risiko for svindel eller mislighold av betalingsforpliktelser. Brukerens rett til nasjonale eller lokale fritak for bompasseringer eller fergetransport regnes ikke som saklig grunn.


3.2 Flyts rolle knyttet til betalinger

Flyt har rett og plikt til å kreve innbetaling av Kunden for alle passeringer i AutoPASS Samvirket som er registrert og tilordnet Kundens avtale med Flyt.
Flyt er betalingsformidler mellom kunden og alle selskaper i AutoPASS-, EasyGo- og EETSsamarbeidet.
Kundens betaling til Flyt er frigjørende, og Kunden har ingen betalingsplikt overfor Operatørene for sine Avtalepasseringer.


3.3 Kundens krav mot Flyt
Eventuelle krav mot Flyt er begrenset til refusjon av urettmessig ilagte og betalte bompasseringer og tilbakebetaling av eventuelt utestående depositum.
Dersom Flyt har krevet forskuddsbetaling etter pkt. 3.5, inngår denne i det beløp Kunden kan fremme krav mot Flyt.


3.4 Ansvar for brikke
Selskapet har ansvaret for teknisk svikt ved Brikken.


3.5 Kontroll av økonomisk sikkerhet
Flyt kan stille krav om økonomisk sikkerhet fra Kunden såfremt kravet baseres på dokumentasjon om Kundens betalingsvilje og -dyktighet, og står i rimelig forhold til den økonomiske risikoen Kunden utgjør for Flyt. Flyt kan eksempelvis stille krav om at Kunden innbetaler et depositum eller forskudd, eller at avtalen skal knyttes mot et betalingskort hos Kunden.

3.6 Kommunikasjonsflyt mellom Flyt og Operatør
Flyt skal sørge for at informasjonen knyttet til Kundens avtale, herunder Kundens kjøretøy, gjøres tilgjengelig for Operatørene.


3.7 Sperring av Avtalen
Flyt kan sperre Avtalen med Kunden ved overskredet kredittgrense, ved vesentlig mislighold av avtalen, ved brudd på pkt. 2.2 Knytning mellom kjøretøy og brikke, eller ved mangelfulle opplysninger etter pkt. 2.5. Manglende betaling vil alltid anses som vesentlig mislighold.


4. Endringer i avtalen
4.1 Flyts rett til å endre Avtalen
Flyt kan gjøre mindre endringer i Avtalen uten forutgående varsel til Kunden. Slike endringer kan ikke stride mot Utstederforskriften eller avtalebetingelser fastsatt av Statens vegvesen.
Ved vesentlige endringer i Avtalen skal Kunden varsles senest fire uker før endringene trer i kraft. Endringen er vesentlig dersom den påvirker Kundens eller Flyts rettigheter og plikter.
Varsling skjer ved e-post til Kunden, SMS, samt på flyt.no. Ved varsling på e-post og SMS bruker Flyt e-postadressen/mobilnummeret som er registrert på Kunden.
Endringer i takster og rabatter for bruk av Brikken i bompengeanlegg og fergeanlegg kunngjøres av den enkelte Operatør.


4.2 Overføring av Avtalen
Flyt kan overføre denne Avtalen til annet selskap dersom Flyt legger ned sin virksomhet, eller slutter å utstede bombrikker. Melding om nedleggelse og eventuell overføring av Avtalen til annet selskap vil bli gitt før Flyt avslutter sin virksomhet.
Avtalen kan også overføres til overtakende selskap ved et oppkjøp.
For overføring av personopplysninger til annet selskap, se pkt. 5.4.


5. Personvern
5.1 Formål med behandlingen av Kundens personopplysninger

Kundens personopplysninger skal behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.
Formålet med behandling av Kundens personopplysninger er innkreving av bompenger og ivaretakelse av de rettigheter og plikter som påhviler partene i kraft av denne Avtalen.


5.2 Nærmere om behandlingen av personopplysninger
Personopplysninger innhentes ved inngåelse av Avtalen og ved Avtalepasseringer i bompengeanlegg/fergeanlegg. Registrering ved passering skjer ved lesing av Brikke eller ved fotografering av kjøretøyets registreringsnummer. Flyt er behandlingsansvarlig ved behandling av slike personopplysninger.
Flyt kan også motta og behandle personopplysninger fra avtaler Kunden har inngått med våre samarbeidspartnere knyttet til bruk av AutoPASS-brikken, dersom samtykke er gitt ved inngåelse av en slik avtale.
Flyt kan benytte data til interne analyseformål. Slik data vil alltid være anonymisert og aggregert.


5.3 Kategorier av personopplysninger som behandles
De kategorier av personopplysninger som behandles om deg som Kunde er:
- Navn og kontaktinformasjon
- Fødselsdato/ organisasjonsnummer
- Avtalenummer
- Brikke-ID og kjøretøyets registreringsnummer
- Passeringsopplysninger (sted, dato og klokkeslett)
- Prisklasse og pris for passering
- Bilde av kjøretøyet
- Registrert eier i Motorvognregisteret
- Fakturerings- og betalingsinformasjon


5.4 Utlevering av personopplysninger
Flyt kan utlevere opplysninger om Kundens avtale og kjøretøy til Operatører og Statens vegvesen i den utstrekning det er nødvendig for å:
- Fastsette riktig takst
- Behandle henvendelser fra Kunden
- Overføre ansvaret for betalingen til Flyt
Dersom Avtalen overføres fra Flyt til en annen AutoPASS-utsteder, kan de
personopplysningene som er nødvendige for å gjennomføre Avtalen hos ny AutoPASSutsteder utleveres.
Brikke-ID og registreringsnummer på kjøretøyet kan bli utlevert til Politiet, Tollvesenet og kontrollmyndigheten i Statens vegvesen for kontroll i henhold til forskrift om elektronisk betalingsenhet i motorvogner (over 3500 kg). For lette kjøretøy utleveres bare brikke-ID.
Personopplysninger kan også utleveres når det foreligger et annet gyldig
overføringsgrunnlag, f.eks. når Politiet ber om opplysninger etter straffeprosessloven, eller til statistikk og forskningsformål.


5.5 Administrasjon av kundeforhold
Flyt har etablert en elektronisk kundeside, «Min side», med oversikt over Kundens avtaler, passeringer, fakturaer og betalinger. Her kan Kunden administrere sitt kundeforhold.


5.6 Innsyn, retting og sletting
Kunden har rett til innsyn i personopplysninger som blir behandlet av Flyt i henhold til personvernforordningen artikkel 15, og til å kreve retting av mangelfulle opplysninger i henhold til personvernforordningen artikkel 16. Kunden kan også be om sletting av personopplysninger i den utstrekning dette følger av personvernforordningen artikkel 17.
Det vises i denne forbindelse til bompengeselskapets gjeldende personvernerklæring.


6. Bruk av data til statistiske formål
Flyt skal årlig avgi aggregert og anonymisert statistikk til Statens vegvesen til bruk til offentlig planlegging og analyse, og slik statistikk vil bli avgitt.


7. Kommunikasjon og klage
7.1 Meldinger og klager fra Kunde til Flyt

Dersom Kunden har spørsmål angående Avtalen og/eller Brikken, skal de rettes til Flyt via selskapets kundeservicekanaler.
Klage på belastning av Avtalepassering eller annet knyttet til Avtalen, må sendes skriftlig til Flyt, via en av selskapets kundeservicekanaler. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt Kunden fikk eller burde fått kunnskap om det forholdet som begrunner klagen.
Andre henvendelser, f.eks. spørsmål om lokale avtaler, skal rettes til det bom- eller fergeselskapet Kunden har avtale med.


7.2 Meldinger fra Flyt til Kunden
Meldinger fra Flyt til kunden sendes til Kunden som epost, SMS, på flyt.no eller som informasjon på faktura. Ved meldinger på epost og SMS bruker Flyt
epostadressen/telefonnummer som er registrert på Kunden.


8. Opphør av avtale
8.1 Kundens adgang til oppsigelse av Avtalen

Kunden har til enhver tid rett til å si opp Avtalen med Flyt. Oppsigelsen gjelder fra datoen melding fra Kunde er mottatt av Flyt, og oppsigelsen er registrert i AutoPASS Samvirke.
Normalt vil det gå fra én til fem virkedager fra oppsigelse er meldt til dette er registrert i AutoPASS Samvirke.
Oppsigelse skal meldes Flyt skriftlig til Flyts selvbetjeningskanaler eller ved henvendelse til kundesenter.
Ved oppsigelse skal Brikken snarest returneres til Flyt, senest innen 30 dager. Kunden skal betale porto. Eventuelt depositum vil bli refundert ved mottak av Brikken. Kunden må opplyse hvilket kontonummer Flyt skal benytte for utbetaling. Refusjonskrav mot Flyt foreldes etter tre år.


8.2 Flyts adgang til oppsigelse av Avtalen
Flyt kan heve Avtalen med Kunden med 14 dagers varsel. Flyt skal opplyse om grunnlaget for heving, og Kunden skal gis anledning til å rette forholdet før hevingen iverksettes.
Flyt kan heve Avtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen. Manglende betaling vil alltid anses som vesentlig mislighold. Videre kan Flyt heve Avtalen ved mottatt informasjon om dødsfall hos Kunde, ved konkursbegjæring, avvikling av firma eller hvis brikke for lett bil har vært inaktiv i mer enn 2 år.
Ved oppsigelse skal Brikken snarest returneres til Flyt, senest innen 30 dager. Kunden skal betale porto. Eventuelt depositum vil bli refundert ved mottak av Brikken. Kunden må opplyse hvilket kontonummer Flyt skal benytte for utbetaling. Dersom utestående krav sendes til inkasso, vil Flyt sperre Kundens avtale. Flyt kan også sperre Kundens avtale dersom Kunden på annen måte misligholder sine forpliktelser etter avtalen, eksempelvis brudd på avtalens punkt 2.5.


9. Lovvalg og tvisteløsning
Denne Avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett.
Enhver tvist og ethvert krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen skal løses ved de alminnelige domstoler, med Oslo tingrett som rett verneting, jf. utstederforskriften § 35.
Saker med tvistesum på under kr. 200 000 skal behandles i forliksrådet før saken kan fremmes for tingretten, med mindre annet følger av tvisteloven, jf. tvisteloven § 6-2.